Sale!

BC-7264 คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

Original price was: 270฿.Current price is: 250฿.

รหัสสินค้า: ครูผู้ช่วย ครูสพฐ ครูกทม หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือเตรียมสอบ

ครูผู้ช่วย ครูกทม.

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู


ประกอบด้วย

ความสามารถด้านภาษาไทย
-การสะกดคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การอ่านคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การใช้คำและความหมายของคำ พร้อมเจาะข้อสอบ

-คำราชาศัพท์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-คำและประโยค พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารภาพพจน์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารการเขียน พร้อมเจาะข้อสอบ
-การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ
-สำนวน สุภาษิต คำพังเพย พร้อมเจาะข้อสอบ
-ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
-ทักษะการใช้ภาษา
-การทำความเข้าใจบทความ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1

-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-ความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและด้านเหตุผล
-คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลข
-ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
-ความรู้เกี่ยวกับความเป็นครู
-แนวข้อสอบความเป็นครู
-จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-วินัยและการรักษาวินัยของครู
-สมรรถนะวิชาชีพ
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
-มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรม และค่านิยม
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย

ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย …….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Scroll to Top