Sale!

ฺBC-4782 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทัวไป ชั้นสัญญาบัตร

250฿

เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้่ทั่วไป

เจาะข้อสอบออกใหม่ปี 2559
นายทหารกองทัพอากาศ
ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ

มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
– เซ็ท (Sets)
– ระบบจำนวนจริง
– ตรรกศาสตร์
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
– ตรีโกณมิติและการประยุกต์
– ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม
– จำนวนเชิงซ้อน
– ลำดับและอนุกรม
– ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
– การอินทิเกรต
– วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
– ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ
– สถิติ
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 2

ส่วนที่ 2 ความรู้ทางด้านภาษาไทย

– เนื้อหาภาษาไทยการใช้คำที่ไม่ถูกตอง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใชคำราชาศัพท์ พร้อมยกตัวอย่างคำถาม
– เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4

ส่วนที่ 3 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

– เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1
– เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2

ส่วนที่ 4 ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

– เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2

ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

– เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่่ 1
– เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่่ 2
– เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3

ราคา 260 บาท

Scroll to Top