Sale!

ฺBC-4843 เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง

Original price was: 260฿.Current price is: 240฿.

ฺBC-4843  เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง

–  การบริหารจัดการภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
–  ยุทธศาสตรื โครงสร้าง นโยบายการกำกับดูแลกิจการของการประปานครหลวง
–  นโยบายและแผนงานในอนาคต การดำเนินงานด้านธรรมภิบาล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 1
 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 2
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 3
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 4
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล ชุดที่่ 5
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ ชุดที่ 6
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ  ชุดที่่ 7
 • เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัย
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 1
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 2
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 3
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 4
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 5
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 6
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Word
 •  –  เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสนเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม (เน้น AEC)
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเจาะข้อสอล
 • หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

จัดทำโดย…………..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

 

Scroll to Top