BC-2665 คู่มือพิชิตข้อสอบภาค ก ใช้ได้ทุกระดับ

270฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ก.พ.
ใช้ได้ทุกระดับออกใหม่ 57
             เล่มใหม่ มีภาษาอังกฤษด้วยคะ

       ใน เล่มเป็นการสรุปเนื้อหาอย่างกระชัด พร้อมเทคนิคการตอบ และเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม   เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย
   
ประกอบด้วย

      ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป

–  ลำดับ/อนุกรม พร้อมแนวข้อสอบ
–  อุปมา/อุปมัย พร้อมแนวข้อสอบ
–  เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมแนวข้อสอบ
–  เงื่อนไขทางภาษา พร้อมแนวข้อสอบ
–  การอ่านข้อมูล จากตารางและกราฟ พร้อมแนวข้อสอบ
–  การวิเคราะห์ทางเชิงคณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบ
–  คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมแนวข้อสอบ
–  รวมแนวข้อสอบชนิดพิเศษ ฉบับเฉพาะกิจ 1
– รวมแนวข้อสอบชนิดพิเศษ ฉบับเฉพาะกิจ  2
–  แบบทดสอบชนิดพิเศษ (เฉพาะกิจ)

       ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย

  –  ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รุูปแบบที่ 1
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รุูปแบบที่ 2
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รุูปแบบที่ 3
–  การเรัยงลำดับข้อความ
–  การอ่านทำความเข้าใจบทความ
–  แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ ชุดที่ 2
–  การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ
–  แนวข้อสอบ – เฉลย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ – เฉลย ชุดที่ 2

ส่วนที่ 3  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

           –  โจทย์หลักไวยากรณ์ (Structure)
–  โจทย์การสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation)
–  โจทย์เติมคำศัพท์ (vocabulary)
–  โจทย์การอ่านบทความ (Reading Comprehensio
n)

     ราคา พิเศษ 270 บาท

    จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center