BC-3860 เจาะเกราะข้อสอบ ก.พ.1-2 วุฒิปวช. ปวสความรู้ความสามารถทั่วไป

250฿

คู่มือเตรียมข้อสอบ
ภาค ก ระดับ 1-2
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
     


       ใน เล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม   เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย
   
ประกอบด้วย

         ส่วนที่  1 วิชาภาษาไทย

              -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
-ปูพี้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

      ส่วนที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป  (ภาคคำนวณ การวิเคราะห์เหคุและผล)

-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

    
     ส่วนที่ 3  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม

             -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 5

     ส่วนที่ 4  ภาควิชาภาษาอังกฤษ
           –  เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
–  ภาคการสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation)
–  ภาคคำศัพท์ (vocabulary)
–  ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
     ราคา พิเศษ 250 บาท

    จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top