BC-243 เจาะเกราะ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ. ระดับ 4) (ปริญญาโท)

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะเกราะ ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.ระดับ 4)

    ประกอบด้วย

♦   วิชาความสามารถทั่วไป

  ⇔  ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          ทดสอบ ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ

⇔    ความสามารถด้านเหตุผล

         ทดสอบ ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

   ♦    วิชาภาษาไทย

    ⇔  ความเข้าใจภาษา

◊   ทดสอบ ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

    ⇔  การใช้ภาษา

          ◊   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียน ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

     เนื้อหา

   –  ภาควิชาภาษาไทย

—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การเรียงข้อความ
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
หลักภาษา รูปแบบที่ 1
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
หลักภาษา รูปแบบที่ 2
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
หลักภาษา รูปแบบที่ 3
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การสรุปความและตีความ
—   การอ่านบทความสั้น
—   การอ่านบทความยาว
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 1
—   เฉลยชุดที่ 1
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 2
—   เฉลยชุดที่ 2
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 3
—   เฉลยชุดที่ 3
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 4
—   เฉลยชุดที่ 4
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 5
—   เฉลยชุดที่ 5
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 6
—   เฉลยชุดที่ 6
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 7
—   เฉลยชุดที่ 7
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 8
—   เฉลยชุดที่ 8
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดทึ่ 9
—   เฉลยชุดที่ 9

    –   ภาควิชาความสามารถทั่วไป
  —   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

    –  แนวข้อสอบ
—   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
—   เฉลย


ราคา พิเศษ 250 บาท

   จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง

                    สถาบัน The Best Center