BC-244 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ระดับ 3 (ก.พ.) วุฒิปริญญาตรี

230฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ระดับ  3

ประกอบด้วย

–    วิชาความสามารถทั่วไป

     —  ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          ทดสอบ ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ

     —   ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบ ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุป อย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

–    วิชาภาษาไทย

     —     ความเข้าใจภาษา
          ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงสรุปความและตีความด้วย

—     การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

เนื้อหา

–     ภาควิชาความสามารถทั่วไป

—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ชุดที่ 2
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ชุดที่ 2
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   มิติสัมพันธ์

–     ภาควิชาภาษาไทย

—    วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 2
—    เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 2
—   วิชาภาษาไทย (ภาค ก) ชุดที่ 3
—   เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 3
—   วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—   เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—   วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—   เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—   วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   เฉลยวิขาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   วิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 9
—   เฉลยวิชาภาษาไทย (ภาค ก.) ชุดที่ 9

–    แนวข้อสอบ
—   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ชุดที่ 1
—   เฉลยชุดที่ 1
—   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ชุดที่ 2
—   เฉลยชุดที่ 2
—   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ชุดที่ 3
—   เฉลยชุดที่ 3
—   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ชุดที่ 4
—   เฉลยชุดที่ 4
—   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ชุดที่ 5
—   เฉลยชุดที่ 5

     ราคา พิเศษ 230 บาท

    จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
                     สถาบัน The Best Center