BC-4300 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการ (นโยบายและแผน) สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

270฿

คู่มือ + ข้อสอบ
 นักวิชาการ(นโยบายและแผน)
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เนื้อหาประกอบด้วย

   –  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน
–  วิธีการวิเคราะห์นโยบาย
–  การวางแผน
–  การตัดสินใจ
–  โครงการ
–  แผนปฏิบัติการ
–  แนวทางการบริหารงานแผนงาน/โครงการ
–  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  องค์ประกอบของแผนงาน
–  การดำเนินงานตามแผน
–  การประเมินผลแผนงานและโครงการ
–  ประเภทของการประเมินผลโครงการ
–  กระบวนการประเมินผล
–  การจัดทำแผนกลยุทธ์
–  การจัดทำโครงการ
–  การเขียนโครงการ
–  การติดตามและประเมินผล
–  การจัดทำโครงการประเมินผล
–  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
–  การเขียนรายงานการประเมินผล
–  การวิเคราะห์โครงการ
–  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
–  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
–   เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่่ 1
–   เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  2
–   เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่ 3
–   เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่ 4
–   แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่่ 1
–   แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่่ 2

   
ราคา พิเศษ 270 บาท

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top