BC-080 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ

200฿

ประกอบด้วย

1.  การเคหะแห่งชาติ
        –  ประวัติ
–  วิสัยทัศน์
–  บทบาท
–  แผนงาน
–  เป้าหมาย
–  กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล
2.  นักพัฒนาชุมชน
        –  ความรู้เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาชุมชน
–  ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
–  กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา
–  ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา
–  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
–  แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
–  หลักการพัฒนาชุมชน
–  โครงการพระราชดำริกับการพัฒนายั่งยืน
–  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พรบ. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
        –  พรบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
–  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
–  พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
–  พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  พรบ. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537
4. 
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับที่ 10

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top