BC-3808 คู่มือเตรียมสอบ กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานอบรม และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

250฿

ประกอบด้วย
-ประวัติกรมราชทัณฑ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
-อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
-การปฏิบัติต่อผู้ต้องหา
-ลักษณะงานพิเศษของราชทัณฑ์
-เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อกับกรมราชทัณฑ์
-ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
-หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
-ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
-หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
-ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
-พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
-กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
-ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2
-พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
          -เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 2 ชุด
-แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไข 2 ชุด
-แนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2506 2 ชุด
          –
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผุ้ต้องขัง
-แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
-แนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
-แนวข้อสอบพิเศษเกี่ยวกับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย   ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top