BC-4201 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

270฿

คู่มือเตรียมสอบ
ธนาคารออมสิน
                     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


ประกอบด้วย

     –ประวัติธนาคารออมสิน ภารกิจ และการกำเนิดคลังออมสิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
     -คณิตศาสตร์ทั่วไป
-อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
-เงื่อนไขทางภาษา
    
-เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
-สถิติ กราฟ และวิเคราะห์ข้อมูล
-การสรุปความ อุปมา-อุปไมย และตรรกศาสตร์
-รวมแนวข้อสอบอุปมาอุปไมยและกลุ่มเข้าพวกและไม่เข้าพวก
   –
ความละเอียดแม่นยำ และมิติสัมพันธ์

ภาคภาษาไทย
       –  ประโยครัดกุมและถูกต้องตามภาษา รูปแบบที่ 1
–  ประโยครัดกุมและถูกต้องตามภาษา รูปแบบที่ 2
–  การเรียงลำดับข้อความ
–  การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
–  การเลือกใช้คำ-กลุ่มคำ
–  แนวข้อสอบ + เฉลย ชุดที่่ 1
– แนวข้อสอบ  + เฉลย ชุดที่่ 2

        -เจาะแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
      
  -เจาะแนวข้อสอบภาคไวยากรณ์และคำศัพท์
-เจาะแนวข้อสอบบทสนทนา
         
-เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์
-เจาะแนวข้อสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน


       ราคา พิเศษ 270 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top