BC-4812 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ
นายทหารกองทัพอากาศ
              ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

ต่ำกว่าสัญญาบัตร หรือวุฒิปวส ปวช

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  เจาะข้อสอบภาคคณิตศาตร์
เจาะขอสอบรวม 365 ขอ พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ส่วนที่ 2  ความรู้ทางด้านภาษาไทย

–  เจาะข้อสอบการใชคำไม่ถูกต้อง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/ การใช้คำราชาศัพท์
–  เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์
–  เจาะข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่่  1
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่  2
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่  3
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่  4

ส่วนที่ 3  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

–  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง  ๆ
–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1
–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2

ส่วนที่ 4  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2

ส่วนที่ 5  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

–  เจาะแนวข้อสอบ  4 ขุด

 

    ราคา 250 บาท

จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center