BC-3488 คู่มือเตรียมสอบ การประปานครหลวง ความรู้ความสามารถและสารสนเทศ

260฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ
 การประปานครหลวง
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
และสารสนเทศ

สำหรับผู้เข้าสอบทุกตำแหน่ง

      สรุปเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

 

        ประกอบด้วย

       –   ความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผลและสรุปความ
                –  การวิเคราะห์การใช้เหตุและผล
–  เงื่อนไขทางภาษา
–  เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

–  ความรู้ความาสามารถทางด้านตัวเลข
                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1 แยกเป็นเรื่อง  ๆ
– เจาะข้อสอบ ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบ ชุดที่  3
– เจาะข้อสอบ ชุดที่  4
– เจาะข้อสอบ ชุดที่  5
– เจาะข้อสอบ ชุดที่  6
–  รวมแนวข้อสอบอุปมาอุปมัย

       –  ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย

  ความรู้เบื้องต้นด้าน IT
                –  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
–  ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล
–  ซอฟค์แวร์เบื้องต้นประยุกต์ใช้ในสำนักงาน
–  การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

–  ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง
       –  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม (เน้น AEC)
       –  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

      ราคา 260 บาท

     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center