BC-14324 คู่มือ+ข้อสอบ วิชาความรู้ทั่วไป การประปาส่วนภุมิภาค

260฿

คู่มือ + ข้อสอบ
      วิชาความรู้ทั่วไป
  การประปาส่วนภูมิภาค

ใช้สอบทุกตำแหน่ง

 

ประกอบด้วย

         –  ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภุมิภาคและระบบประปา
–  ภาคความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความถนัดทางเชาว์ปัญญา  (Aptitude Test)  เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบาย
         –  ภาพมิติสัมพันธ์
–  ภาคความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–  การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
–  การเลือกใช้ัคำ – กลุ่มคำ
         –  ภาคภาษาอังกฤษ
–  เจาะแนวข้อสอบการถาม-ตอบในแต่ละสถานการณ์
–  เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
         –  เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 2
–  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

     ราคา พิเศษ 260 บาท

จำหน่าย

     โดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top