BC-286 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค

240฿

ประกอบด้วย

-ขอบเขตและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
-การประมาณการความต้องการ
-การจัดหา
-การจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กดทรอนิกส์
พ.ศ.2549
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
-ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
-การจัดการข้อมูลด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล
-แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปในการบริหารงานพัสดุ

      ราคา พิเศษ 240 บาท

จำหน่ายโดย    สถาบัน The Best Center

Scroll to Top