PK-012 คู่มือเตรียมสอบการประปาส่วนภุมิภาค ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

200฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

–  ประวัติการประปาในประเทศไทย
–  การประชาสัมพันธ์
–  นิยามของการประชาสัมพันธ์
–  องค์ประกอบของการสื่อสาร
–  ประวัติและพัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
–  ความมุ่งหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
–  กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์
–  บทบาทของนักประชาสัมพันธ์
–  หนังสือพิมพ์
–  ภาพยนตร์
–  วิทยุกระจายเสียง
–  วิทยุโทรทัศน์
–  การสร้างความสัมพันธ์กับมวลชน
–  หลักการดำเนินกงานประชาสัมพันธ์
–  เทคนิคการนำเสนอผลงานการประชาสัมพันธ์
–  ขั้นตอนของการวางแผนการประชาสัมพันธ์
–  คุณสมบัติเฉพาะของนักประชาสัมพันธ์
–  การพัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์
–  อาชีพของการประชาสัมพันธ์
–  หลักจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
–  แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3

ราคา พิเศษ 200 บาท

จำหน่ายโดย     สถาบัน The Best Center