BC-232 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

230฿

ประกอบด้วย

-ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ หลักการณ์ และวิธีการสหกรณ์
-พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
-ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจที่ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
-การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center

Scroll to Top