BC-2368 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

270฿

คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
          กรมการพัฒนาชุมชน
ออกใหม่ปี 57 ตรงแนวแน่นอน

จัดทำโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาชุมชน เจาะตรงประเด็น ข้อมูลใหม่ ๆ สด ๆ ทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ


ประกอบด้วย

     —  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น การการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน  นโยบายของรัฐ บาล    ยุทธศาสตร์นโยบายกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

       ขอบเขต

      ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการ
      ส่วนที่ 2  หลักการและกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน
      ส่วนที่ 3  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
         –  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร
–  ระดับความสุขมวลรวม (GVH)
–  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค)
–  OTOP กองทุนแม่ของแผ่นดิน
– คณะกรรมการสตรี องค์กรสตรี คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี
–  แผนชุมชน
–  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
–  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และอื่น ๆ
ส่วนที่ 4  ความรู้เพิ่มเติม
         –  ความรู้ทั่วไป
–  ประชาคมอาเซียน
–   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ

ส่วนที่ 5  เจาะประเด็นข้อสอบภาคสนาม

    
    ราคา พิเศษ 270  บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top