BC-4102 คู่มือสอบทันเหตุการณ์ ปี 2558 นี้

220฿

คู่มือ + ข้อสอบ
ทันเหตุการณ์

           Update มิถุนายน 58 นี้


   –  ส่วนที่ 1  สรุปข่าวประเด็นร้อน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2557 – 2558
พิชมงคล  ปี 2558  พระโคกิน “หญ้า”  น้ำบริบูรณ์พอควร
สรุป 10 ข่าวการเมืองเด่นในปี 2557  เข้มข้นทุกประเด็น
สรุป 10 ข่าวเด่นรอบโลก ประจำปี 2557
ฯลฯ

–  ส่วนที่่ 2  ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย
สาระสำคํยของการร่างรัฐธรรมนูญ
รัฐประหารและกบฏ
ลำดับความเป็ฯมาของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาปฎิรูปแห่งชาติ
การแบ่งเขตการปกครองของประเทศไทย

–  ส่วนที่ 3  สถานการณ์ระบบเศรษฐกิจของไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน
กรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558
ภาวะเศรษฐกิจประเทศของไทย

–  ส่วนที่่ 4 แนวข้อสอบภาคสนามจริง
เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 1
เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไป ชุดที่่  2
สรุปแนวข้อสอบภาคสนามที่่เคยออกข้อสอบมาหลายสนามสอบ
แนวข้อสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย     สถาบันThe Best Center

 

Scroll to Top