BC-4348 คู่มือ!+ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กทม. ฯลฯ

280฿

คู่มือ  + ข้อสอบ

                           ครูผู้ช่วย   

    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
              


   ประกอบด้วย

ความสามารถด้านภาษาไทย
     -การสะกดคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การอ่านคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การใช้คำและความหมายของคำ พร้อมเจาะข้อสอบ

-คำราชาศัพท์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-คำและประโยค พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารภาพพจน์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารการเขียน พร้อมเจาะข้อสอบ
    
-การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ
-สำนวน สุภาษิต คำพังเพย พร้อมเจาะข้อสอบ
-ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
     -ทักษะการใช้ภาษา
-การทำความเข้าใจบทความ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1

-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
   -ความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและด้านเหตุผล
     -คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลข
-ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
-ความรู้เกี่ยวกับความเป็นครู
-แนวข้อสอบความเป็นครู
     -จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-วินัยและการรักษาวินัยของครู
-สมรรถนะวิชาชีพ
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
-มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรม และค่านิยม
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย

      ราคา พิเศษ 280 บาท

      จัดทำโดย …….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top