BC-4409 คู่มือเตรียมสอบ ครู ความรอบรู้

270฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ
                 ครูผู้ช่วย
ความรอบรู้
       

ประกอบด้วย

     –ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
        –  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
–  สภาปฏิรูปแห่งชาติ
–  คณะกรรมกาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
–  โปรดเกล้าแต่งตั้ง ครม. พล.อ.ประยุทธ์ 3 พร้อมรายชื่อ

–  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
    –  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
–  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปในเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

    -ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
    – สรุปสาระสำคัญเศรษฐกิจพอเพียง
   
-วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 


    -พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ
   -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
    -พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
    -พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-เจาะแนวข้อสอบ

   – พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
– พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ

–  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

      ราคา พิเศษ 270 บาท

      จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center