BC-3983 คู่มือ + ข้อสอบ ครู ความรอบรู้

280฿

คู่มือเตรียมสอบ
      ครู ความรอบรู้
                    ครูกทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

            มีทั้้งเนื้อหาเหตุการณ์ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร เป็นเนื้อหา และกฎหมายต่าง ๆ ที่่กำหนดในการออกสอบ พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่อง
ประกอบด้วย

    -ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
–  ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
–  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์

  –  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

   -พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ
   -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ

–  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
–  เจาะข้อสอบ
–  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
–  เจาะข้อสอบ

   –  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ

-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่่ 3  พ.ศ. 2553
-เจาะแนวข้อสอบ

     -พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ

– เจาะข้อสอบ  พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

      ราคา พิเศษ 280 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top