BC-3785 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กทม. ฯลฯ

280฿

คู่มือเตรียมสอบ

          ครูผู้ช่วย ครู สพฐ., ครู กทม   

                    ฯลฯ
              


ประกอบด้วย

ความสามารถด้านภาษาไทย
-การสะกดคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การอ่านคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
-การใช้คำและความหมายของคำ พร้อมเจาะข้อสอบ

-คำราชาศัพท์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-คำและประโยค พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารภาพพจน์ พร้อมเจาะข้อสอบ
-โวหารการเขียน พร้อมเจาะข้อสอบ
     -การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ
-สำนวน สุภาษิต คำพังเพย พร้อมเจาะข้อสอบ
-ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
     -ทักษะการใช้ภาษา
-การทำความเข้าใจบทความ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-ความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและด้านเหตุผล
-คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลข
-ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
-ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
-ความรู้เกี่ยวกับความเป็นครู
-แนวข้อสอบความเป็นครู
     -จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-วินัยและการรักษาวินัยของครู
-สมรรถนะวิชาชีพ
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
-มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรม และค่านิยม
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย

      ราคา พิเศษ 280 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top