BC-2986 คู่มือ+ข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู ( 9 มาตรฐาน) ออกใหม่

299฿

คู่มือ +ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพครู  
9  มาตรฐาน
ออกใหม่

มีทั้งเนื้อหาที่สรุปกระชับทั้ง 9 มาตรฐานและเจาะแนวข้อสอบแต่ละมาตรฐานทั้งหมด

ประกอบด้ว
–  มาตรฐานที่่ 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
           –  ภาษาไทยสำหรับครู
–  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
      –  มาตรฐานที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร
           –  ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
–  ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
–  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
–  ทฤษฎีหลักสูตร
–  การพัฒนาหลักสูตร
–  มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
–  การพัฒนาหลักสูตาสถานศึกษา
–  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 2
      –  มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนรู้
           –  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
–  รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
–  การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
–  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
– การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนร่วม
–  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
–  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
–  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3
–  มาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู
          –  จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
–  จิตวิทยาการศึกษา
–  จิตวิทยาการแนะแนะและให้คำปรึกษา
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 4
      –  มาตรฐานที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา
          –  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
–  การประเมินตามสภาพจริง
–  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
–  การประเมินภาคปฏิบัติ
–  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5
     –  มาตรฐานที่่ 6  การบริหารจัดการในห้องเรียน
          –  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
–  ภาวะผู้นำทางการศึกษา
–  การคิดอย่างเป็นระบบ
–  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
–  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
–  การติดต่อสื่อสารในองค์กร
–  การบริหารจัดการชั้นเรียน
–  การทำงานเป็นทีม
–  การจัดโครงการฝึกอาชีพ
–  การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
–  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 6
     –  มาตรฐานที่ 7  การวิจัยทางการศึกษา
–  ทฤษฎีการวิจัย
–  รูปแบบการวิจัย
–  การออกแบบการวิจัย
–  กระบวนการวิจัย
–  สถิติเพื่อการวิจัย
–  การวิจัยในชั้นเรียน
–  การนำเสนอผลงานวิจัย
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7
     –  มาตรฐานที่่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
–  แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
–  เทคโนโลยีและสารสนเทศ
–  การวิเคราะห์ปัญหาที่่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

          –  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
–  การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8

      –  มาตรฐานที่่ 9  ความเป็นครู
–  ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
–  พัฒนาการของวิชาชีพครู
–  คุณลักษณะของครูที่ดี
–  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
– การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
–  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
–  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
–  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
–  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 9

      ราคา พิเศษ 299 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top