BC-3716 คู่มือ+แนวข้อสอบครูปฐมวัย

200฿

คู่มือ +แนวข้อสอบ
                  ครูปฐมวัย  

ประกอบด้วย

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546

-การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
-หลักการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
-การจัดประสบการณ์
-การเขียนแผนการจัดประสบการณ์

-สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
-การประเมินพัฒนาการ
-การจัดสภาพแวดล้อม
-การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา

-บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
-การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
-การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

 -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
-ประมวลคำศัพท์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
-มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

-ตัวอย่างแนวข้อสอบ

      ราคา พิเศษ 200 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top