BC-264 คู่มือ+ข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู ( 9 มาตรฐาน)

240฿

ประกอบด้วย

-มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
-การพัฒนาหลักสูตร
-การจัดการเรียนรู้
-จิตวิทยาสำหรับครู
-การวัดผลประเมินผล
-การบริหารจัดการในชั้นเรียน
-นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
-การวิจัยทางการศึกษา
-ความเป็นครู
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ.2548
-แนวข้อสอบ
–ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
–การพัฒนาหลักสูตร
  –การจัดการเรียนรู้
–การวัดและประเมินผล
–การบริหารจัดการในห้องเรียน
–การวิจัยทางการศึกษา
–นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
–ความเป็นครู
–การวิจัยทางการศึกษา
–การจัดการเรียนรู้
-เอกสารอ้างอิง

       ราคา พิเศษ 240 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

Scroll to Top