BC-178 คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษา ครูสพฐ., ครูผู้ช่วย, ครูกทม.

220฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

–หลักการศึกษา
–หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
–การจัดกระบวนการเรียนรู้
–จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
–สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
–การวัดผลประเมินผลการศึกษา


       ราคา พิเศษ 220 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center