BC-034 คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูปฐมวัย

159฿

ประกอบด้วย

  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
      พ.ศ. 2546
      –  แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
–  สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2546

2. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
– หล้กการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
– การจัดประสบการณ์
– การเขียนแผนการจัดประสบการณ์
– สือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
– การประเมินพัฒนาการ
– การจัดสภาพแวดล้อม
– การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
– บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
– การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
– การเชื่อมต่อของการศึการะดับปฐมวัยระดับประถม
ศึกษาปีที่  1

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
      – ประมวลคำศัพท์ในหลักสูตีการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2546
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
– มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
– มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

4.  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 159 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

Scroll to Top