BC-036 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กทม. (วิชาชีพครู)

180฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

1.  เจตคติต่อวิชาชีพ
2.  จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
4.  ความมีวินัยและการรักษาวินัย
5.  ความเป็นพลเมืองดี
6.  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
7.  การทำงานร่วมกับผู้อื่น
8.  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
9.  การจัดการความรู้
10. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ราคา พิเศษ 180 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center