BC-037 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อาชีวศึกษา)

200฿

ประกอบด้วย
1)  ความเป็นครู
        –  การพัฒนาหลักสูตร
–  การจัดการเรียนรู้
–  จิตวิทยาสำหรับครู
–  การวัดและประเมินผลการศึกษา
–  การบริหารจัดการในห้องเรียน
–  การวิจัยทางการวิจัย

2)  การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
        –  การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
–  การเทียบโอนประสบการณ์และ VQ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
–  ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
–  การสร้างผู้ประกอบการใหม่
–  การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
–  คุณธรรมนำวิชาชีพ
–  การจัดการความรู้

3)  กฎหมาย ระเบียบ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
        –  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
–  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545
(ฉบับที่ 2)
–  พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top