BC-039 คู่มือเตรียมสอบ ครู สพฐ., ครูผู้ช่วย, ครู กทม. วิชาการศึกษา

180฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

1) หลักการศึกษา
–  หลักการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
–  ปรัชญาการศึกษา
–  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
–  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545
–  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
     –  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
–  การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544
–  สรุปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
–  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
3)  การจัดกระบวนการเรียนรู้
     –  การจัดการเรียนรู้
–  แนวทางการจัดการเรียนรู้มนแต้ละช่วงชั้น
4) จิตวืทยาการศึกษาและการแนะแนว
     –  จิตวิทยาการเรียนรู้
–  จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
–  องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้
–  ทฤษฎีการเรียนรู้
–  จิตวิทยาการแนะแนว
5) สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
     –   นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนดลยีทางการศึกษา
–  ความหมายของเทคโนโลยี
–  แนวคิดพื้นฐานของนวัติกรรมทางการศึกษา
6)  การวัดและการประเมินผลการศึกษา
–  การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
–  การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
–  ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
     –  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
–  ขอบข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
–  กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
8) การประกันคุณภาพการศึกษา
     –  การประกันคุณภาพการศึกษา
–  มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
9) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
–  วิสัยทัศน์
–  หลักการ
–  จุดหมาย
–  มาตรฐานการเรียนรู้
–  ตัวชี้วัด
–  สาระการเรียนรู้
10) 
แนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 180 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center