BC-2702 คู่มือเตรียมสอบ (กรมอุทยานแห่งชาต ฯ)

240฿

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าหน้าที่่/เจ้าพนักงานธุรการ
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     ประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
– เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ
–  การรับ ส่งหนังสือ ร่าง ย่อเรื่อง
–  การบันทึกเสนอ
–  การพิมพ์หนังสือราชการ
–  การจัดเก็บเอกสาร
–  การค้าหาและการให้ยืมเอกสาร
–  การเก็บรวบรวมข้อมูล
–  การรวบรวมข้อมูล
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– เจาะแนวข้อสอบ

 

ราคา    240 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

Scroll to Top