BC-213 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรมอุทยานแห่งชาต ฯ)

220฿

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย

-ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
-ความ รู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลงาน ติดต่อประสานงาน งานแผนงาน งบประมาณ งานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
  
ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center