BC-4140 คู่มือ + ข้อสอบ รองสารวัตร

299฿

คู่มือ + ข้อสอบรองสารวัตร
ทำหน้าที่่อาจารย์
ภาควิชากฎหมาย

                                  ชัั้นสัญญาบัตร

ประกอบด้วย

       เจาะแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
     –  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2536
–  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่  1
– เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   2
– เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   3
– เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   4
– เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   5
– เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   6
     –  เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านโครงสร้าง (Structure) คำศัพท์ (Vocabulary), การสนทนา (conversation), การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)


 ราคา พิเศษ 299  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top