BC-4188 คู่มือ + ข้อสอบ รองสารวัตร วิชาการบริหารงานตำรวจ

280฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ + ข้อสอบรองสารวัตร
ทำหน้าที่่อาจารย์
   ภาควิชาการบริหาร  
                       งานตำรวจ

ชัั้นสัญญาบัตร
     
       ประกอบด้วย

     –  สรุปสาระสำคัญองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)
–  สรุปสาระสำคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
และการประเมินศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
–  สรุปสาระสำคัญระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
–  สรุปสาระสำคัญทฤษำีการจัดการภาครัฐ (Public Administration Theory)
–  สรุปสาระสำคัญนโยบายสาธารณะ (Public Policy & Planning)
     –  สรุปสาระสำคัญการจัดการและการประเมินผลโครงการ
(Management & Evaluation Project)
–  การวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณ (Financial & Budgetary Analysis)
–  ระบบเศรษฐกิจไทย

           –  เจาะข้อสอบ ถาม-ตอบ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นที่ควรจดจำ
           –  สรุปประเด็นแนวข้อสอบถาม-ตอบ เพิ่มเติม
           –  แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่่ 1
           –  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่่ 2
           –  แนวขอสอบภาคสนาม  ชุดที่่ 3

     –  ความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
    

–  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่  1
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   2
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   3
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   4
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   5
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   6
     –  เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านโครงสร้าง (Structure) คำศัพท์ (Vocabulary), การสนทนา (conversation), การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)


 ราคา พิเศษ 280  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center