BC-2641 คัมภีร์ข้อสอบนายร้อยตำรวจสายป้องกันและปราบปราม

320฿

คัมภีร์ข้อสอบนายรัอยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
   สายป้องกันและปราบปราม

ภายในเล่มเจาะแนวข้อสอบใหม่ในปี 57 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

     –  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
–  เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
–  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
     –

 ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top