BC-2658 คัมภีร์ข้อสอบนายร้อยตำรวจสายสอบสวนและนิติกร

320฿

คัมภีร์ข้อสอบนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สายสอบสวนและนิติกร

ในเล่มเป็นการเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย ออกใหม่ปี 57 นี้้

พร้อมกับแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย
     Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
Δ  เจาะข้อสอบวิธีปฏิบัิตราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
Δ  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
     Δ  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
Δ  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
Δ   เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
    Δ    เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
    Δ   เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 1
Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 2
      Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3

       Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 4

      Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
ชุดที่ 5
      Δ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษทางด้านไวยากรร์ (Structure/Grammar)
Δ เจาะข้อสอบการสนทนา (Conversation)
Δ เจาะข้อสอบคำศัพท์  (Vocabulary)
Δ เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension
)


ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top