BC-314 ชุดอ่านก่อนสอบ นายร้อยตำรวจสายป้องกันและปราบปราม

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย
Δแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
Δแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Δแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
Δแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
Δแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
Δแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
Δแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
Δแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center