BC-008 เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ (สายป้องกันและปราบปราม) ชั้นสัญญาบัตร

250฿

ราคา 250  บาท

–    เนื้อหาประกอบด้วย

      –  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
–  แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
–  แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
–  แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
–  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2547
–  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการ
ประเมินผล 2547
–  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ 2551
–  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548


 
 ผลิตโดย……..ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
สถาบัน The Best Center
  จำหน่ายโดย….www.thebestcenter.com

Scroll to Top