BC-038 ข้อสอบชุดอ่านก่อนสอบ นายร้อยตำรวจสายปราบปราม

250฿

ตรงทุกเนื้อหา ครบทุกเนื้อหาที่สอบ นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ภายใน)

ประกอบด้วย

1. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญาชุดที่ 1
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญาชุดที่ 2
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญาชุดที่ 3
2. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชุดที่ 1
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชุดที่ 2
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชุดที่ 3
3. แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน ชุดที่ 3
4. แนวข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1

–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
5. แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
–  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
–  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล พ.ศ. 2547
–  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
6. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ชุดที่ 2

 ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย….ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและคณาจารย์สอน
สถาบัน The Best Center
จำหน่ายโดย……www.thebestcenter.com

Scroll to Top