BC-138 คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

¤ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤ ภาษาไทย
          ›ความ เข้าใจภาษา การอ่าน และทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดไว้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปและตีความด้วย
การใช้ภาษา การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงความ
     ¤ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
     ¤ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
          1) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
          2) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
          3) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
¤ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

         ราคา  250 บาท  

ผลิตโดย………..ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
จำหน่ายโดย……www.thebestcenter.com