BC-142 เจาะลึกข้อสอบนายร้อยตำรวจ (สายอำนวยการและสนับสนุน)

250฿

ประกอบด้วย

–ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–ภาษาไทย
– ภาษาไทย
› ความเข้าใจภาษา การอ่าน และทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดไว้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปและตีความด้วย
› การใช้ภาษา การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงความ
–ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
–พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
1.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
2.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสานข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

          3.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
–พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


ราคา  250 บาท  

ผลิตโดย………..ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
จำหน่ายโดย……www.thebestcenter.com

 

Scroll to Top