BC-202 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

220฿

ประกอบด้วย

-กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
–กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
–กฎหมายลักษณะพยาน
–กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
–กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ
–พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
–พ.ร.บ.ข้อมูลช่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
–พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
–พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546


    จัดทำโดย….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม  สถาบัน The Best Center

     ราคา พิเศษ 220 บาท

 

Scroll to Top