BC-3587 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับปริญญา ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

250฿

คู่มือเตรียมสอบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับปริญญา
ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วย
-ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
-เจาะข้อสอบการวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญาเรื่องอนุกรม
-เจาะข้อสอบคณิตศาสตน์เหตุผล
-เจาะข้อสอบความแม่นยำด้านคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
-เจาะข้อสอบ ภาพไม่เข้าพวก
-เจาะข้อสอบจำแนกประเภทชนิดเข้าพวก
-เจาะข้อสอบภาพมิติสัมพันธ์
-ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
-โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย
-โจทย์อุปมาอุปมัย
-เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
-เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
-เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
-แนวข้อสอบการอ่านคำ
-แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
-แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
-การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
-การวัดบุคลิกภาพ

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top