BC-4560 คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿

คู่มือเตรียมสอบ

            นิติกร
                  สำนักงานอัยการสูงสุด

         ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

      สรุปสาระสำคัญทุกเรื่องพร้อมเทคนิคการจำและยกตัวอย่างข้อสอบ
ออกข้อสอบเป็นอัตนัย (เขียน)

  
     ในเล่มประกอบด้วย


–  พรบ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
–   พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
–  สรุปสาระสำคัญพร้อมเจาะคำถาม

–  สรุปกฎหมายอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
–  สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
–  สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบ
–  สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

    –  เจาะแนวคำถม พรบ.อัยการและพนกงานอัยการ และเจาะแนวคำถาม พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
     

 

         ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top