BC-2221 คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿

คู่มือเตรียมสอบนิติกร
              สำนักงานอัยการสูงสุด

–          ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ออกข้อสอบเป็นอัตนัย (เขียน)

  
     ในเล่มประกอบด้วย
–  พรบ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
–   พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
–  สรุปกฎหมายอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
–  สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
–  สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบ
–  สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมเจาะแนวข้อสอบ
–  เจาะแนวคำถม พรบ.อัยการและพนกงานอัยการ และเจาะแนวคำถาม พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
     


         ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top