BC-079 เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

200฿

ประกอบด้วย
   
–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราขการ (80 คะแนน)
–  แนวข้อสอบ กรมการปกครอง
–  แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
–  แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
–  แนวข้อสอบ พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง
–  แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
–  แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (120 คะแนน)
–  แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ
–  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
–  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
–  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการคลัง
–  แนวข้อสอบ การบัญชี
–  แนวข้อสอบ การเงิน

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

Scroll to Top