BC-352 คู่มือ+ ข้อสอบนักวิชาการศึกษา (กทม.)

230฿

คู่มือ +ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (กทม)

     ประกอบด้วย

    –ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
    –กฎระเบียบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
    –ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
     –พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
   –แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
    –แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    –การประกันคุณภาพการศึกษา
    –การพัฒนาหลักสูตร
    –การจัดการเรียนรู้
    –การวัดและประเมินผลการศึกษา
    –การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา
    –สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงานสารบรรณ
    –แนวข้อสอบ

Scroll to Top