BC-106 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (กทม.)

180฿

คู่มือ + ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (กทม.)
    ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ประกอบด้วย

    –  การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ การจัดทำ
ทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษา
–  การควบคุมทะเบียนพัสดุ (ตามระบบเกณฑ์คงค้าง)
–  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ
–  การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
การจำหน่าย
–  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธี
งบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บ รักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน และระเบียบ
งานสารบรรณ

Scroll to Top