BC-111 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 (กทม.)

220฿

ประกอบด้วย

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
⇒ ความเป็นมาของกรุุงเทพมหานคร
⇒ ความรู้ความเ้ข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการคลังและ
กระบวนการงบประมาณ
⇒ แนวข้อสอบ การบริหารการคลัีงและกระบวนการงบประมาณ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลัง
⇒ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และแก้ไขเพิ่มเติม
⇒ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
     และแก้ไขเพิ่มเติม
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
⇒ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก.
⇒ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⇒ พรบ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⇒ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
⇒ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้ัองต้น
⇒ ภาษาไทย

Scroll to Top